வெள்ளி, 17 டிசம்பர், 2010

பிரிவு

இன்று மகளைப் பள்ளிக்கு

ஸ்கூட்டியில் அழைத்துச் சென்றேன்

பள்ளியில்

அவள் இறங்கிக் கொண்டாள்

மனதில்

பாரம் ஏறிக் கொண்டது.

கருத்துகள் இல்லை: