புதன், 3 டிசம்பர், 2008

இயற்கையின் செயற் பெயர்கள்

இடி 'இடி'க்கிறது
மின்னல் 'வெட்டு'கிறது
மழை 'கொட்டு'கிறது
சாரல் 'அடி'க்கிறது
அட மனிதா, இவற்றிலுமா வன்முறை?

செவ்வாய், 2 டிசம்பர், 2008

பரப் பார்வை

மீன் வாயைப் பிளக்கிறது
மனிதன் தீனி போடுவான் என்று
மனிதன் வாயைப் பிளக்கிறான்
மீன் நல்ல தீனி என்று.